תנאים כלליים

תנאים כלליים

תנאים כלליים למזמין שירותי תיירות

א. ההסכם שביננו
תנאים כלליים אלה, יחד עם התנאים המופיעים בטופס הזמנת שירותי תיירות שתנאים כלליים אלה נלווים אליו (להלן: "טופס ההזמנה") וכל מסמך הנלווה לכל אחד מהשירותים שהוזמנו על ידי הנוסע או עבורו במסגרת טופס ההזמנה, לרבות שובר השכרת רכב ו/או חוברת המארגן של טיול מאורגן ו/או של חבילת נופש ו/או תנאי המוביל ו/או מפעיל הטיסה הנלווים לכרטיס/י הטיסה (להלן, יחד – "ההסכם"), מהווים את תנאי ההסכם בינינו, המרכז לתיירות בינלאומית 2010 בע"מ (להלן: "WTC" או "אנחנו, וכל פניה בגוף ראשון רבים), לבין מי שמבקש להזמין איזה מהשירותים המוצעים על ידינו ואשר ופרטיו מופיעים על גבי טופס ההזמנה (להלן: "נוסע" וכל פניה בגוף שני), בקשר לכל עסקה בה הנוסע יזמין או יבקש להזמין, או שסוכן הנסיעות מטעם הנוסע יזמין או יבקש להזמין עבורו, איזה מהשירותים המוצעים על ידינו, לרבות טיסות שכר, חבילות נופש ושירותי תיירות שונים (להלן: "השירותים").

העברת התשלום בגין השירותים או קבלתם בפועל מהווים את הסכמת הנוסע לכל תנאי ההסכם בינינו לבין הנוסע. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאים כלליים אלה לבין איזו מההוראות הכלולות ביתר מסמכי ההסכם יחולו הוראות תנאים כלליים אלה בלבד, למעט ככל שאלה צומצמו או הוגבלו באופן כלשהו ביתר מסמכי ההסכם במפורש, ולא תשמע טענה כי הנוסע ו/או סוכן הנסיעות לא קראו או הופנו לתנאי ההסכם. הוראה או הנחיה בהסכם שנועדה להתבצע על ידי הנוסע יראו את סוכן הנסיעות כמי שהתחייב לבצעה עבורו, לרבות מסירת פרטי הנוסע המלאים והמעודכנים כפי שמצויים בדרכון ו/או רישום ו/או פרטי תשלום, ולא תשמע כל טענה מצד סוכן הנסיעות ו/או הנוסע בכל הנוגע לכשלים בביצוע האמור.

תנאים כלליים אלה כפופים להוראות כל דין אשר חל באופן מחייב ביחס לטיסות, טיסות שכר, חבילות תיור, בתי מלון ויתר השירותים המוצעים על ידינו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בתנאים כלליים אלה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בהתאם, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאים אלה להוראות חוק הגנת הצרכן – יגברו הוראות חוק הגנת הצרכן. בנוסף, היה והוראה מהוראות תנאים כלליים אלה תוכרז כלא תקפה נוכח הוראות הדין, יוותרו יתר ההוראות בתוקף (עקרון העיפרון הכחול).

ב. הגדרות ומונחים
בתנאים אלה יינתנו למונחים הבאים המשמעות המופיעה בצידם:

- "אנחנו", "אנו" או "WTC" – המרכז לתיירות בינלאומית (2010) בע"מ, ח.פ. 51-4440726, מרחוב המרד 29, בית התעשייה, תל-אביב 6812511.
- "מארגן" – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים.
- "נוסע" – מי שהזמין, במישרין או בעקיפין, איזה מהשירותים המוצעים על ידינו ופרטיו מפורטים בטופס ההזמנה, לרבות כל מי שנלווה אליו.
- "סוכן" או "סוכן נסיעות" – מי שעוסק בשירותי סוכנות נסיעות, כהגדרת מונח זה בחוק, והזמין מאיתנו איזה מהשירותים המסופקים על ידינו עבור נוסעים שהינם לקוחותיו.
- "הזמנה" – הזמנת נוסע או סוכן נסיעות להשתתפות הנוסע בחבילת תיור, טיסה, מלון או טיול מאורגן בהתאם לטופס ההזמנה ולתנאים המצורפים לו, כפי שאושרה על ידינו.
- "חוק שירותי תעופה" - חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב -2012.
- "ספקי השירותים" – הגוף שיספק לנוסע בפועל כל אחד מהשירותים שהוזמנו על ידו, לרבות חברת השכרת הרכב, המוביל, המלון וכיו"ב.
- "מוביל" – מוביל אווירי (חברת תעופה בינלאומית או ישראלית) המפעיל את כלי הטיס שמשמש להוביל את הנוסע ו/או את כבודתו.
- "טיסה" – טיסה שתוזמן על ידי WTC עבור הנוסע מאת מוביל ותסופק בהתאם ובכפוף לתנאים ולהגבלות של המוביל המפורטים על גבי כרטיס הטיסה עצמו ו/או בטופס ההזמנה ובכל מסמך הנלווה לו.
- "טיסת שכר" – טיסה שמתבצעת על ידי מוביל על פי הסכם שכר שנחתם בינו לבין אדם אשר שוכר את כל קיבולת כלי הטיס להובלת נוסעים וכבודתם, לשם מכירתה לאחרים, או טיסה שמתבצעת על ידי מוביל על פי הסכם שכר שנחתם בינו לבין אדם ששוכר את כל קיבולת כלי הטיס לשימוש עצמי, והכל בכפוף לתנאים ולהגבלות של המוביל ו/או להסכם השכר המפורטים על גבי כרטיס הטיסה עצמו ו/או בטופס ההזמנה ובכל מסמך הנלווה לו.
- "אמנת ורשה" – האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית, שנחתמה בוורשה ב- 12 באוקטובר 1929, כפי שתוקנה בהאג ביום 28 בספטמבר 1955 ו/או הפרוטוקול הרביעי המתקן את אמנת ורשה כפי שתיקן אותה פרוטוקול האג, שנחתם במונטריאול ביום 25 לספטמבר 1975, לפי מה שישים ביניהן.
- "אמנת מונטריאול" – האמנה בדבר איחוד כללים מסויימים לתובלה בינלאומית באוויר, שנחתמה במונטריאול ב- 28 במאי 1999.
- "חבילת תיור" – כהגדרתה בתקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס"א – 2000.
- "בתי מלון" – בתי מלון שהנוסע מזמין במסגרת השירותים, עם טיסה או בלעדיה, לרבות במסגרת חבילת תיור, והכול בכפוף לתנאי ההזמנה.

ג. יידוע וגילוי לנוסע בדבר זכויותיו לפי חוק שירותי תעופה
בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה, במקרה של סירוב להטיס נוסע בטיסה ו/או במקרה של טיסה שבוטלה ו/או במקרה של טיסה שהמריאה באיחור ו/או במקרה של טיסה שמועד המראתה הוקדם ו/או במקרים נוספים, עשוי הנוסע להיות זכאי להטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה, כולן או חלקן. לבירור זכאות הנוסע, מופנה הנוסע לחוק שירותי תעופה. לעיון בלשון חוק שירותי תעופה ניתן ללחוץ על קישור זה.

תשומת לב הנוסע לכך שהוראות חוק שירותי תעופה הנוגעות למתן ההטבות כאמור לעיל חלות עלינו אך ורק כאשר אנו משמשים כ'מארגן'. בכל מקרה אחר, לרבות מקרה בו נשמש כנותן שירותי סוכנות נסיעות (כהגדרת מונח זה בחוק שירותי תעופה) בלבד, אנו נשמח לסייע לך בקבלת ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה בהתאם לאמור בסעיף 15 לו; ובלבד שתפנה אלינו בבקשה מתאימה בעניין.

לנוחיות הנוסע, ריכזנו תמצית של הוראות חוק שירותי תעופה. תמצית זו נועדה לפשט את הוראות חוק שירותי תעופה בכל הנוגע להטבות להן עשוי הנוסע להימצא זכאי במקרה של סירוב להטיסך בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה. לעיון בתמצית כאמור יש להקיש על הקישור הבא https://www.wtc.co.il/pages/flightlaw; ואולם מובהר בזאת כי תמצית זו נערכה לצרכי נוחות בלבד ובכל מקרה של אי התאמה בין האמור בתמצית הנ"ל לבין הוראות חוק שירותי תעופה יגברו ויחולו הוראות חוק שירותי תעופה, גם אם אי התאמה זו מיטיבה עם הנוסע.

ד. גילוי נאות
בחתימת הנוסע על טופס ההזמנה שיישלח אליו מאשר הנוסע כי בחן היטב את כל הפרטים והמידע הכלולים בו, תחת הכותרת 'גילוי נאות', בכל הנוגע לשירותים המוזמנים מאיתנו.

ה. הוראות מיוחדות הנוגעות לכלל השירותים
התנאים המפורטים בסעיף זה להלן יחולו על כל השירותים המסופקים על ידינו:

1. הרשמה לשירותים וביצוע הזמנה –
א. הרשמת הנוסע לשירותים תיעשה על גבי טופס הזמנה בו ימולאו כל פרטיו האישיים של הנוסע וכל השירותים המוזמנים על ידו או עבורו.
ב. השירותים המוצעים על ידינו נרכשים מספקי שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכיוצא באלו, המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים. הזמנת חלק מן השירותים כפופה לאישור הזמנתם בידי ספקי השירותים ולכן, בעת ביצוע ההזמנה איננו מבטיחים את זמינותם ועד למועד בו אנו נאשר לך בכתב את ההזמנה, תהווה ההזמנה, לכל היותר, בקשה להזמנת שירותים, אשר אינה מחייבת את WTC עד לאישורה כאמור. משך הזמן הדרוש לאישור הזמנה אינו תלוי בנו והוא משתנה ממקרה למקרה.
ג. לאחר קבלת ההזמנה, אנו נטפל בהזמנה בשקידה ראויה ונעביר את פרטיה לספקי השירותים הרלוונטיים. אמנם לא נחייב את הנוסע עד לאישור ההזמנה, אבל אנו נהיה רשאים להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של הנוסע באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה.
ד. עד למועד אישור ההזמנה על ידינו, אנו נהיה רשאים לשנות את מחיר ההזמנה ובמקרה כזה יהיה הנוסע או סוכן הנסיעות מטעמו רשאי לבטל את ההזמנה, ללא חיוב.
ה. במידה שלא ניתן אישור על ההזמנה בתוך 72 שעות ממועד קבלתה, יהיה הנוסע רשאי לבטלה, ללא חיוב. לחילופין, יהיה הנוסע רשאי לוותר על זכותו לבטל את ההזמנה כאמור ולהמתין מרצונו לאישורה למשך פרק זמן ארוך יותר. במניין הזמן האמור, לא יבואו בחשבון ימי שבת וחגי ישראל, ובמקרה של הזמנה לשירותים בחו"ל גם ימי א' וחגים שחלים במדינת היעד, בהם לא ניתן לקבל אישורים מספקי השירותים.
ו. שירותים שהוזמנו כמקשה אחת, כדוגמת חבילות נופש, או חבילות "טוס וסע", יהיו כפופים לאישור כל מרכיבי החבילה כאחד. בכל מקרה בו נאשר רק חלק מרכיבי ההזמנה, יהיה הנוסע רשאי לבטל את ההזמנה ללא חיוב., בטרם תשלום עלותם, אם אושרו רק מקצתם או אם תנאים מיוחדים שנכללו על ידי הנוסע בהזמנה לא אושרו על ידינו.
במקרה בו נאשר את פרטי ההזמנה, כולה או חלקה, מותנה ביצועה בקבלת תשלום עבור העלות המלאה של אותם רכיבים שאושרו על ידינו, בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בהסכם בינינו. אם לא נקבל את התשלום בתנאי התשלום כאמור, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה.

2. בדיקת מסמכי הנסיעה – מיד עם קבלת מסמכי הנסיעה, על הנוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את נכונות הפרטים המופיעים בהם, לרבות פרטיו האישיים, מועדי השירותים ופרטי ספקי השירותים, ולוודא את התאמתם להזמנה. אם יגלה הנוסע אי התאמה בין הפרטים הכלולים במסמכי הנסיעה לבין הפרטים שנכללו בהזמנה, מחובתו של הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה ולעדכן אותנו על אי התאמה כאמור מיד עם קבלת מסמכי הנסיעה וזאת על מנת שנוכל לטפל באי התאמה זו.

3. מסמכים דרושים לנסיעה – על הנוסע מוטלת האחריות הבלעדית לדאוג לכך שיהיו ברשותו וברשות כל הנלווים אליו, לרבות קטינים, במהלך כל התקופה בה יסופקו לו השירותים: (א) דרכון בתוקף לפחות למשך חצי שנה לפני תאריך היציאה לחו"ל, או עד למועד חזרת הנוסע לארץ, לפי המאוחר; ו- (ב) אשרת כניסה ו/או אישורים מתאימים אחרים ככל שנדרשים במדינת היעד. על הנוסע לברר את הצורך באשרת כניסה קודם לביצוע ההזמנה, באמצעות פניה אלינו או באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא בחיצה על קישור זה. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שללא מסמכים אלה יתכן שלא יורשה להשתתף בטיסה. אנו לא נישא באחריות לכל נזק שייגרם לנוסע בשל כך ובכל מקרה הנוסע לא יהיה זכאי לכל פיצוי עקב כל נזק או אי נוחות שייגרמו לו בשל כך. בנוסף, לצורך קבלת שירותים ספציפיים ייתכן שיידרשו אישורים נוספים, כגון רשיון נהיגה תקף מפלסטיק ורשיון נהיגה בינלאומי תקף, תעודת צלילה וכיו"ב, בהתאם לעניין.
תשומת לב הנוסע מופנית לכך שבמדינות מסוימות חל זמן שהייה מירבי שעלול להיות קצר יותר מתוקף אשרת כניסה ולכן על הנוסע לתכנן את זמני שהייתו במדינת היעד בהתאם לזמני השהייה המותרים שם. לעיתים ניתנים זמני השהייה המדויקים על ידי רשויות ההגירה רק בעת הגעת הנוסע למדינת היעד, ולא נוכל להיות אחראים לזמני השהיה כאמור. כמו כן מובהר, כי רשויות ההגירה בכל מדינה עשויות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה שהנוסע מבקש להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת.
כל המידע הנוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלה ובכל פרסום של השירותים מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד. על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אלינו קודם לביצוע ההזמנה על מנת לקבל הנחיות מתאימות, בטרם הזמנת שירותים המחויבים בדמי ביטול. לבקשת הנוסע אנו נמסור לו מידע, קודם לביצוע ההזמנה, בדבר הצורך באשרות כניסה למדינות היעד הכלולות בשירותים, ככל שנדרשות כאלו; ואולם, אנו לא נטפל בדרך כשלהי בקבלת האשרות, ועל הנוסע להסדיר את כל האשרות הנדרשות בעצמו. אנו ממליצים לכל נוסע לוודא בשגרירות של כל אחת ממדינות היעד את היכולת לקבל את האשרה הנדרשת וזאת בטרם יזמין את השירותים. הנוסע לא יהיה זכאי לבטל ו/או לשנות איזה מהשירותים שהוזמנו על ידו בהתבסס על כך שאין ברשותו או שלא ניתן לו איזה מהמסמכים הדרושים לנסיעה ואנו לא נישא באחריות לכל נזק שייגרם לנוסע בשל היעדרו של איזה מהמסמכים הדרושים לנוסע לנסיעה.
בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה בנוסף, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.
כמו כן, אנו ממליצים כי ילדים הטסים לחו"ל יהיו בעלי דרכונים הכוללים תמונה עדכנית.

4. מחירי השירותים – כל המחירים המופיעים בפרסומים מטעמנו מתייחסים למחירים, לעלויות, לשער החליפין של המט"ח וכד' בתוקף במועד הפרסום. איננו מתחייבים כי מחירים אלה ישארו בתוקף עד למועד ביצוע ההזמנה בפועל. מחירי השירותים הנקובים בהזמנה כוללים את כל המיסים וההיטלים, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה.
בחבילות תיירות ונופש היוצאות מישראל – החיוב יבוצע בשקלים חדשים, בהמרה לפי שער המכירה האחרון כפי שיפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים הקודם למועד התשלום.
בשירותים הניתנים במלואם מחוץ לישראל – החיוב יבוצע בשקלים חדשים, בהמרה לפי שער מזומנים גבוה כפי שיפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים הקודם למועד התשלום.

5. מניין הימים – במניין הימים לצורך הנסיעה מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה למרות שניצולם חלקי בלבד. זמני היציאה מישראל וההגעה אליה כפופים ללוחות הזמנים של חברות התעופה ואלו עלולים להביא לקיצור מניין הימים, בכפוף להוראות כל דין.

6. ביטוח – השירותים המוזמנים אינם כוללים ביטוח. על הנוסע לדאוג לבטח את עצמו ואת כבודתו, ככל שימצא לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכיסוי ביטוחי מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה, שוד, גניבה או אובדן של כבודה ו/או מסמכים, וכיו"ב סיכונים אפשריים. בנוסף, על הנוסע לדאוג לבטח את עצמו, ככל שימצא לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, מפני האפשרות שתימנע ממנו היכולת להשתמש בשירותים, מכל סיבה שהיא. שים לב, כי הנוסע לא יהיה זכאי לבטל את השירותים אלא בכפוף לתנאים הקבועים בתנאים כלליים אלה וללא תלות בנסיבות האישיות של הנוסע ו/או של מי מהנלווים אליו (מחלה, פטירה חו"ח וכו'). מומלץ כי הנוסע ידאג לקבל ייעוץ מבעל מקצוע מתאים בכל הקשור לכיסוי הביטוחי המתאים לנוסע, בהתאם למאפייני החופשה ולצרכי הנוסע, וזאת טרם יציאתו מהארץ, שכן יתכן שלא ניתן יהיה לרכוש כיסוי ביטוחי כאמור בעת שהות הנוסע בחו"ל.

7. התרעות מסע – המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לביטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן, אולם הן לא מהוות איסור על כך או על אספקת שירותי תיירות הקשורים ביעדים אלה. מומלץ לכל נוסע, בטרם ביצוע ההזמנה וכן קודם לנסיעה, להתעדכן לגבי קיומה של "אזהרת מסע" ליעד שלגביו הוא מעוניין להזמין את השירותים, שכן פרסומה של "אזהרת מסע" עובר למועד ביצוע ההזמנה או לאחריה לא יהווה עילה לביטול או שינוי של השירותים או לקבלת פיצוי או שיפוי כלשהו בגינם. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת: https://www.nsc.gov.il.

8. כח עליון – בכפוף להוראות כל דין, אנו לא נישא באחריות לנזקים שייגרמו לנוסע כתוצאה מעיכובים, איחורים, ביטולים או אירועים אחרים שאינם בשליטתנו, לרבות אם נגרמו עקב שביתות במשק, שביתות בארץ ובחו"ל, שביתות בשדות התעופה בארץ ובחו"ל ו/או כתוצאה מכוח עליון (סופות, הצפות, רעידות אדמה, מלחמה וכו').

9. מזג אויר – מטבע הדברים, איננו נושאים באחריות לתנאי מזג האוויר השוררים ביעד השירותים ותנאי מזג אויר לא יהוו עילה לביטול או שינוי של השירותים או לקבלת פיצוי או שיפוי כלשהו בגינם, לרבות בקשר עם ביטול או שיבוש של רכיבי שירות מסוימים, כגון: שיט במעבורות או ברחפות, שאירעו בשל אילוצי מזג אוויר. על הנוסע להביא בחשבון את האפשרות שבשל אילוצי מזג אויר עלולים להיגרם שינויים או שיבושים לתכניותיו והנוסע לא יהיה זכאי להחזר, פיצוי או זיכוי כלשהו בגינם ולא יהא זכאי לשירותים חלופיים כלשהם תחתם.

10. אי ניצול של שירותים – במקרה בו הנוסע לא ינצל חלק כלשהו מהשירותים, הנוסע לא יהיה זכאי להחזר, פיצוי או זיכוי כלשהו בגינם ולא יהא זכאי לשירותים חלופיים כלשהם תחתם, לרבות בגין אי השתתפות בארוחה, עזיבה מוקדמת של המלון וכיו"ב.

11. שינויים בהזמנה – בכפוף להוראות כל דין, לאחר אישור ההזמנה ייחשב כל שינוי בפרטי ההזמנה, כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירותים, כבקשה לביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה תחתה, לכל דבר וענין. אנו לא מתחייבים כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות הנוסע/ים, שכן במקרים רבים שינויים אלה תלויים בהסכמת ספקי השירותים. בהתאם, כל שינוי בהזמנה עלול לגרור דמי שינוי או דמי ביטול שיקבעו בהתאם לנסיבות המקרה ועל פי נהלי ספקי השירות הרלוונטיים. באחריות הנוסע לברר את העלויות הכרוכות בביצוע כל שינוי בהזמנה בטרם יבקש לבצע שינוי כאמור.

12. דמי ביטול – דמי הביטול החלים על ביטול הזמנה לאחר אישורה על ידינו מפורטים בסעיף יא' להלן.

13. עדכון פרטי התקשרות – באחריות הנוסע למסור לנו פרטי התקשרות באמצעותם ניתן ליצור איתו קשר (לרבות קוד גישה לצורך סינון שיחות טלפון בחו"ל במידה וקיים). על הנוסע לוודא שפרטי ההתקשרות שיימסרו לנו בעת ביצוע ההזמנה יהיו בתוקף בכל עת לאחר ביצוע ההזמנה ועד למועד סיום השירותים, כדי לאפשר לנו למסור לנוסע הודעות ועדכונים לעניין מידע מהותי הקשור בשירותים. הודעות שיימסרו על ידינו באמצעות פרטי הקשר שיכללו בטופס ההזמנה ייחשבו כאילו התקבלו, ללא צורך באישור מצד הנוסע. אם חלו שינויים בפרטי הקשר, על הנוסע לדאוג ולעדכן אותנו על כך בהקדם האפשרי.

14. בקשות מיוחדות – אנו נעביר לספקי השירותים, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של הנוסע, ואולם איננו מתחייבים כי הבקשה תמולא, אלא אם הבקשה הוגדרה על ידי הנוסע מלכתחילה כבקשה מהותית מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, אושרה בידי ספקי השירותים, מראש וביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בהזמנה. אם לא ניתן יהיה למלא בקשה מהותית כאמור, אנו נעדכן אותך על כך ואתה תהיה רשאי להודיע לנו על ביטול הזמנתך, ללא חיוב.

15. מוגבלויות ונגישות – על נוסע שהוא או מי מהנלווים לו הינם בעלי מוגבלויות, לעדכן אותנו מראש על כל בעיה המצריכה שירותים ו/או מתקנים מיוחדים, בין אם במהלך הטיסה, בהעברות, בהסעות, בשהייה בבתי המלון ו/או ביחס לרכב המושכר וכיוב'. פרטים אלו חיוניים על מנת לאפשר לנו לכוון את הנוסע אל ספקי שירותים שהנגישו את שירותיהם והפכו אותם לנוחים ומותאמים יותר או לחילופין כדי לפעול ולברר מול ספקי השירותים את מידת התאמת השירותים שלהם לצרכים הספציפיים של הנוסע או הנלווים לו. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שככלל, ספקי השירותים אינם נתונים לשליטתנו ולכן, איננו יכולים להבטיח מראש שספקי שירותים מסויימים יוכלו לעמוד בדרישות מיוחדות שלא תואמו וסוכמו עימם מראש. כמו כן, ספקי השירותים עלולים לדרוש לעיתים תוספת תשלום כתנאי לקיומן של דרישות מיוחדות. אנו לא נישא באחריות לנזקים שייגרמו לנוסע או לנלווים לו בשל אי קיומן של דרישות מיוחדות שלא נמסר לנו על הצורך בהן, בכתב, בעת ביצוע ההזמנה ושלא אושרו על ידינו לאחר בדיקה עם ספקי השירותים.

16. תשר – תשר ('טיפ') לספקי השירותים בחבילות נופש יינתנו ע"י הנוסע, במישרין ולפי שיקול דעתו. בטיולים מאורגנים, התשר כלול במחיר, למעט תשר לסבלים בבתי המלון, למלווה או למדריך הקבוצה, ואלה יינתנו על ידי הנוסע, לפי שיקול דעתו.

17. הזמנה באמצעות סוכן נסיעות – הוראות תנאים אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הזמנות של נוסע המבוצעות באמצעות סוכן נסיעות. האחריות על עדכון הנוסע בדבר תנאים אלה, קודם לביצוע ההזמנה, תחול על סוכן הנסיעות וסוכן הנסיעות יישא באחריות המלאה והבלעדית להעברתו של כל מידע או נתון ביננו לבין הנוסע. אנו לא נישא באחריות כלפי נוסע שהזמין נסיעתו באמצעות סוכן נסיעות, הנובעת מכך שתנאים אלה, או כל מידע, פרט או נתון שנמסרו על ידינו לסוכן הנסיעות לא הועברו לנוסע או שפרטים או נתונים שהועברו על ידי הנוסע לסוכן הנסיעות לשם העברתם אלינו לא הועברו אלינו כנדרש או הועברו באופן שגוי.

ו. הוראות מיוחדות לעניין השכרת רכב
במקרה בו תבקש לשכור באמצעותנו רכב שכור, יחולו על שכירות הרכב תנאים מיוחדים של ספק שירותי השכרת הרכב שלנו. תנאים אלה מופיעים בקישור זה. בכל מקרה, תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה שלך. WTC אינה אחראית לשירותי השכרת הרכב ואלו יסופקו לך במישרין על ידי ספק הרכב השכור, בהתאם ובכפוף לתנאים המיוחדים הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי באחריות הנוסע להגיע לעמדת ההשכרה בחו"ל עם רשיון נהיגה בינלאומי, רשיון נהיגה ישראלי (מפלסטיק) וכרטיס אשראי בינלאומי – כל אלה כשהם בתוקף ועל שמו של הנוסע. כמו כן, על הנוסע לוודא שגיל הנהג תואם את תנאי ההשכרה. על כל מי שמתעתד לנהוג ברכב השכור לחתום על הסכם שכירות הרכב בתחנת ההשכרה, שאם לא כן לא יחולו הביטוחים הנרכשים יחד עם עסקת שכירות הרכב והנוסע ו/או הנהג יישאו באחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרם אגב השימוש ברכב. תשומת לב הנוסע, כי מחיר ההשכרה אינו סופי ועלולים להתווסף אליו תשלומים כגון דמי טיפול בגין לקיחת הרכב או החזרתו בשעות חריגות, הכל כמפורט בתנאי השכרת הרכב הנ"ל.

ז. הוראות מיוחדות לעניין בתי מלון
התנאים המפורטים בסעיף זה להלן יחולו על שירותים הכוללים שירותי לינה בבתי מלון:

1. הזמנה – אלא אם כן נאמר על ידינו אחרת, בכתב, הזמנת בתי מלון כפופה לאישור מספק שירותי בתי המלון ועד לקבלת אישור כאמור, מהווה בקשה לביצוע הזמנה בלבד, ויחולו על בקשה זו הוראות סעיף ‎ה‎1 לעיל. במידה ולא יתקבל אישור להזמנת בית המלון אנו נשתדל להציע לנוסע חלופות אפשריות, אם כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח כי החלופות תהיינה שוות רמה בכל דבר וענין. הנוסע יהיה רשאי, לפי בחירתו, לקבל את החלופה שתוצע על ידינו או לבטל את ההזמנה, ללא חיוב, ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה כמי שאושרה לכל דבר וענין. עם אישור ההזמנה לעניין בית המלון אנו נוציא לנוסע שובר בגין הזמנת בית המלון (להלן: "שובר המלון" או "השובר"). ההזמנה כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר המלון בלבד.

2. שיבוץ חדרים - שיבוץ החדרים מבוצע על ידי בתי המלון ו/או ספק השירות על פי שיקול דעתם בלבד והדבר אינו נתון כלל לשליטתה של WTC. כל בקשה שתוצג על ידך בנושא חדרים צמודים, דלת מקשרת ובכל נושא אחר תועבר על ידי WTC לספק השירות ואולם, אין באפשרות WTC להתחייב לקיומה או לאשרה מראש. בחלק מבתי המלון ניתן לאשר בקשות מיוחדות בתוספת תשלום.

3. שירותי המלון ומתקניו – הפעלת שירותי המלון, מתקניו ותקינותם הנם באחריותו הבלעדית של בית המלון ואנו לא נהיה אחראים לכל תקלה שהיא באספקת שירותים אלה או בתקינות מתקניו, אלא אם ידענו או היה עלינו לדעת על כך. חלק משירותי המלון או ממתקניו כרוכים בתוספת תשלום בהתאם למדיניות בית המלון, לרבות בגין כספות, חניה, הזמנת ערוצי טלוויזיה בתשלום, גלישה באינטרנט, מגבות-ים, ספא וסאונה, ספורט ימי, שתייה בארוחות, אינטרנט, חדר כושר, השכרת מגרשי טניס וגולף, שירותים עסקיים וכו'; באחריות הנוסע לבדוק ישירות מול המלון ובטרם יצרוך איזה משירותיו אלו מהם כרוכים בתשלום נוסף ואילו ניתנים כחלק מהשהות במלון כשבכל מקרה שירותים נוספים בתשלום אינם מהווים חלק מהזמנתך ויש להסדירם ישירות מול בית המלון.
תשומת לב הנוסע מופנית לכך שבמדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים על צריכת שירותי מלון. מסים אלה אינם קשורים בשום דרך לעלות השירותים המוזמנים באמצעותנו, אינם ניתנים לתשלום מראש ונגבים ישירות על ידי בית המלון עצמו בכפוף לצריכת השירותים. עוד מובהר בזאת, כי חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה.
אנו לא נישא באחריות לטיב ו/או לזמינות השירותים המוצעים ע"י בית המלון או מצויים בסמוך לו, אלא אם מסרנו לנוסע מידע שאינו תואם את המידע שנמסר לנו מבית המלון או אם נמנענו ממסירת מידע או אם נמנענו מעריכת בירור בעניין על אף בקשתו המפורשת של הנוסע כי נעשה כן.
הנהלת בית המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואנו לא נישא באחריות לכך, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות יחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל – בכפוף לכך שידענו או שהיה עלינו לדעת על כך. בכל מקרה, במקרה של אי אספקת שירותים מהותיים בבית המלון, אנו נשתדל לסייע לנוסע במציאת פתרון חלופי, ובלבד שהנוסע יעדכן אותנו על כך מראש.
מיזוג האוויר וחימום מים – הפעלת מערכת המיזוג ו/או חימום המים משתנה בין מלון למלון בהתאם למדיניות הנהוגה במלון ובכפוף לתקנות חסכון באנרגיה החלות בכל מדינה. כפועל יוצא, לעיתים מיזוג האוויר ו/או חימום מים יסופקו בשעות מסוימות בלבד וללא יכולת שליטה עצמאית. אנו לא נהיה אחראים להפעלה או אי הפעלה של מערכות מיזוג האוויר ו/או חימום המים במלון, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכות אלה, אלא אם כן ידענו או היה עלינו לדעת או שדווח לנו על ידי ספק השירות שמערכות המיזוג ו/או חימום המים של המלון לא יופעלו בתקופת שהותך במלון.
ילדים - מחירי הילדים מתייחסים בדרך כלל לילד ראשון עד גיל 12 שנים בחדר עם 2 מבוגרים, אלא אם צוין אחרת. אירוח ילד שני ושלישי בחדר הורים אפשרי רק בחלק מהמלונות והמחירים בגין כך ימסרו לנוסע בנפרד. תינוק מוגדר בטווח גילאים של 0-2 שנים. פעילות הילדים במלון (לרבות שעות ההפעלה ו/או ההפעלה בכלל, תקינות המתקנים, ארוחות ילדים וכו'), כפופה למדיניות המלון ולתקופות השנה. אין לנו כל שליטה על שירותים אלו ואנו לא נישא באחריות כלשהי לאספקתם. כמו כן, חלק מהשירותים הללו הנם בתוספת תשלום אשר תשולם ישירות למלון, כרוכים בהזמנתם מראש וכפופים לזמינותם במלון, לרבות הצבה של עריסת תינוק בחדר.
תשומת לב הנוסע לכך שככלל מחירם של חדרי משפחה או של סוויטות המתאימים למגורי משפחות, הינם גבוהים יותר ביחס למחירו של חדר סטנדרטי ומומלץ להזמינם מראש לאור העובדה שזמינותם מוגבלת.

4. קבלת חדרים - קבלת חדרים (Check in) על פי רוב תחל בשעה 15:00 אחר הצהרים. על הנוסע לוודא ישירות מול בית המלון קבלה בשעה אחרת. שעת קבלת החדרים הינה בהתאם למדיניות בית המלון.

5. עזיבת חדרים - עזיבת החדרים (Check out) על פי רוב תהיה עד לשעה 11:00 בבוקר. כל איחור בפינוי החדר ועזיבתו עלול להיות כרוך בתוספת תשלום, בהתאם למדיניות בית המלון. תשלום כאמור ישולם על ידך ישירות לבית המלון ולא יתקבל החזר מאיתנו.

6. מניין ימי המלון; הגעה ועזיבה מחוץ לשעות המקובלות - במניין ימי המלון נמנים מספר הלילות במלון ולא מספר הימים, שבהתאם למועדי הטיסות עשויים להיות חלקיים. במידה והנוסע צפוי להגיע לבית המלון לאחר השעה שש בערב (18:00), על הנוסע לעדכן אותנו או את בית המלון על כך, בהקדם האפשרי, על מנת לוודא את זמינות החדרים המוזמנים. במידה של אי מסירת הודעה כזו לא ניתן יהא להבטיח את זמינות החדרים המוזמנים. כמו כן, במקרה של הגעה מאוחרת לבית מלון באירוח הכולל ארוחת ערב, יתכן שהנוסע יחמיץ את ארוחת הערב. אין באפשרותנו לשנות את שעות פתיחת חדר האוכל. במקרה של החמצת ארוחת הערב, לא יהיה הנוסע זכאי לכל החזר או פיצוי בשל כך. במקרה בו הוזמנה על ידי הנוסע חבילת נופש הכוללת מלון וטיסה, בה הטיסה חזור תבוצע בשעות הלילה, לפני או אחרי חצות, על הנוסע לפנות את החדר במלון במועד הקבוע לכך, גם אם הוא זמן רב קודם לטיסה. נוסע המעוניין להשאיר בידו את חדר המלון עד לשעה מאוחרת יותר (late check out) נדרש להסדיר זאת ישירות עם בית המלון, בכפוף לזמינות החדר. בהתאם למדיניות בתי המלון, עזיבה מאוחרת של חדר המלון עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ולעיתים אף בהחלפה של החדר בחדר חלופי. במקרה שעל הנוסע לעזוב את המלון בשעות בוקר מוקדמות, לפני מועד פתיחת חדר האוכל בבית המלון, לא יהיה הנוסע זכאי לכל החזר או פיצוי בשל החמצת ארוחת הבוקר במלון. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכויות הנוסע על פי חוק שירותי תעופה.

7. סוגי החדרים – סוג החדרים הכלול בהזמנה מצוין בטופס ההזמנה ובשובר בית המלון. בהעדר ציון לגבי סוג החדרים, תתייחס ההזמנה לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ לחדרים במלון נעשה לפי שיקול דעת המלון, ואין לנו יכולת להשפיע על כך. לפיכך, אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה ובשובר, איננו מתחייבים לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת. מובהר בזאת, כי בתי מלון מסוימי ם מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים, וילות או בונגלוסים, ואלה מהווים חלק בלתי נפרד מהמלון. איננו מתחייבים כי הנוסע ישתכן באגף מסוים במלון. כמו כן, איננו יכולים להתחייב כי החדרים שיכללו בהזמנה יכללו מיטות DOUBLE אוTWIN וסוג המיטות יסופק בהתאם להיצע הקיים במלון בלבד. בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.

8. ניקיון החדרים – ניקיון חדרי האירוח בבתי המלון מתבצע בהתאם למדיניות בתי המלון והחלפת מגבות וסדינים אינם מתבצעים בדרך כלל באופן יומיומי, במסגרת שמירה על "תיירות ירוקה" והשמירה על איכות הסביבה הנהוגה בבתי מלון רבים.

9. שיפוצים ועבודות בבתי המלון – תשומת לב הנוסע מופנית לכך שבתי המלון השונים, הפועלים ברציפות משך כל ימי השנה, נדרשים מעת לעת לבצע עבודות תיקון ושיפוץ שונות, לתחזוקת המלון. עבודות אלה מתבצעות לעתים תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון. בנוסף, יתכן שבמהלך השהות במלון יתבצעו עבודות תחזוקה או בניה במלון או בסמוך לו, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. במרבית המקרים, קיומן של עבודות מעין אלה כלל לא יובא לידיעתנו ו- WTC לא תישא באחריות לכל מטרד שייגרם לנוסע כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת עליהן מלכתחילה ולא עדכנה את הנוסע על כך מבעוד מועד.

10. כלכלה וארוחות –
א. בשובר המלון יצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות הנוסע, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:
   - RO – לינה בלבד, ללא ארוחות כלל.
   - BB – ארוחת בוקר. הארוחה תסופק בהתאם לאופי המלון.
   - HB – ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת בית המלון. הארוחות יסופקו בהתאם לאופי המלון.
   - FB - שלוש ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב. הארוחות יסופקו בהתאם לאופי המלון.
   - AI "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, ובד"כ בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה ותוספות אפשריות שונות (כגון חטיפים או קרטיבים), המשתנות לפי שיקול דעת בית המלון.
תשומת לבך לכך שארוחות צהרים וערב אינן כוללות שתייה (גם לא מים) וארוחת הבוקר כוללת שתייה בסיסית לפי מדיניות המלון, והזמנת שתייה אפשרית בתוספת מחיר.

ב. במלונות בהם הארוחות בבית המלון מוצעות על בסיס "הכל כלול", אנו ממליצים כי הנוסע יברר מראש את מסגרת האירוח (קונספט) ואת מדיניות בית המלון לעניין מסגרת האירוח. במקרים רבים, סוגי מזון או משקאות מסוימים אינם נכללים במסגרת האירוח. כך, למשל, נוסע המעוניין בשתיית משקאות חריפים נדרש לרכשם בתשלום נפרד. כמו כן, ביוון, מסגרת אירוח על בסיס "הכול כלול" מתייחסת לרוב ל-3 ארוחות, שתייה קלה ואלכוהול מתוצרת מקומית. בכל מקרה מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של המלון את הפירוט המדויק של בסיס האירוח שהוזמן.

11. קוד לבוש/לבוש הולם בארוחות – בתי מלון מסוימים, ובעיקר היוקרתיים שבהם, מקפידים על לבוש הולם לארוחות הערב. בכל מקרה, אנו ממליצים להימנע מהופעה במכנסיים קצרים וכפכפים. במקרים מסוימים, יתכן שהכניסה לחדר האוכל תותנה בקוד לבוש מסויים, כגון ז'קט, עניבה וכיו"ב. במרבית המקרים, אין לנו ידיעה מוקדמת על קיומו של קוד לבוש הנהוג בבית המלון ועל הנוסע להתעדכן בכך מראש. אנו לא נישא באחריות לכל נזק שיגרם לנוסע (לרבות אי נעימות או עלות ארוחה חלופית) אם עקב קיומו של קוד לבוש מסוים ייבצר ממנו להיכנס לחדר האוכל, אלא אם ידענו על קיומו של קוד לבוש זה ולא עדכנו את הנוסע על כך מבעוד מועד.

12. רישום יתר – תשומת לב הנוסע מופנית לכך, שבתי מלון שונים משתמשים לעתים במנגנון של "רישום יתר". מנגנון זה מוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים ובעטיו, שומרים לעצמם בתי מלון שונים את הזכות להעביר נוסעים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים, אף ללא התראה מוקדמת, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום. במרבית המקרים, ספקי השירותים ובתי המלון לא ימסרו לנו הודעה מראש על כך ועל כן לא נוכל לעדכן את הנוסע על כך מראש. ייתכנו מקרים בהם עלות המלון החלופי תהא גבוהה יותר מהמלון המקורי והנוסע יידרש לשאת בעלות ההפרש. בכל מקרה שבו הנוסע יועבר למלון חלופי בשל "רישום יתר", על הנוסע ליצור עמנו קשר בהקדם האפשרי על מנת שנוכל לנסות ולסייע בטיפול בכך. איננו מתחייבים לתוצאה מסוימת אולם נשתדל להשיג עבור הנוסע את הפתרון הנוח ביותר עבורו. בכל מקרה, לא נישא באחריות לכל נזק, אי נעימות או אי נוחות שייגרמו לנוסע בשל העברתו לבית מלון חלופי עקב רישום יתר, אלא אם ידענו על כך או היה עלינו לדעת על כך מראש ולא עדכנו אותך בדבר, או אם ארע הדבר בשל מעשה או מחדל שלנו.

13. דירוג בתי מלון – דירוג בתי המלון שיימסר לנוסע מבוסס על שיטת הדירוג המקומית הנהוגה במדינת היעד והוא משתנה ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. במדינות מסוימות נהוג לקיים את דרגות 5 כוכבים ו- DLX בנפרד, ובכל מקרה שכזה מלון המדורג DLX יחשב כמלון בדרגה גבוהה יותר מאשר מלון בדירוג 5 כוכבים.

14. איסור עישון – ככלל, חל איסור על עישון בבתי המלון, אלא אם נאמר אחרת ובכפוף למדיניות הנהוגה בכל בית מלון. יחד עם זאת, החוקים הנוגעים לאיסור על עישון במקומות ציבוריים שונים ממדינה למדינה ויתכן כי בבית המלון הכלול בהזמנה ניתן לעשן באזורים מסוימים. באחריות הנוסע לברר מראש, ישירות עם בית המלון או באמצעותנו, את מדיניות העישון במלון.

15. כשרות – אין באפשרותנו להבטיח מראש או לספק לנוסע מזון כשר או תנאים אחרים המתואמים למגבלות כשרות בבתי המלון המוצעים על ידינו בחו"ל. במקרים חריגים בהם כן נוכל לעזור בארגון האוכל הכשר, לא נישא באחריות לאיכות האוכל הכשר שיסופק לנוסע.

ח. הוראות מיוחדות לעניין העברות
התנאים המפורטים בסעיף זה להלן יחולו על שירותים הכוללים העברות משדה התעופה במדינת היעד לבית המלון:

1. הוראות לעניין העברות משותפות - בחבילות נופש הכוללות העברות, מתבצעות ההעברות באמצעות ספק שירותים מקומי אשר ממתין לנוסעים באולם הנוסעים הנכנסים או ביציאה מהטרמינל בשדה התעופה שבמדינת היעד. פרטי ספק השירות הרלוונטי יכללו בשובר ההעברות שייכלל במסמכי ההזמנה. לא כל החבילות כוללות העברות משדה התעופה למלון וחזרה. נוסעים שלא קיבלו שובר העברות, אינם זכאים להעברות. . מובהר בזאת, כי בהעברות משדות התעופה למלון ובחזרה, רכב ההעברה, על פי רוב אוטובוס, אוסף ומפזר אורחים מבתי מלון נוספים באזור היעד. סדר האיסוף או ההורדה נקבע על ידי ספק שירותי ההעברות ואין באפשרותנו להשפיע על כך. לפיכך, על הנוסע להביא בחשבון שבחבילת נופש הכוללת שירותי העברה יתכן עיכוב במשך ביצוע ההעברה ואנו לא נישא באחריות בשל כך.
בכל מקרה בו שעת האיסוף או פרטים אחרים הנוגעים לביצוע ההעברה אינם ברורים לך עליך לבררם אתנו מבעוד מועד בטלפון +972-3-56565333 (בשעות פעילות המשרד).

2. הוראות הנוגעות להעברות פרטיות – על הנוסעים שבחרו, בתוספת תשלום, להזמין מראש העברות פרטיות, להעביר אלינו מראש פרטי התקשרות זמינים בחו"ל (כולל קוד גישה לנייד, אם ישנו). בהלוך – הספק אוסף את הנוסעים לפי פרטי הטיסה המוזמנת, ובחזור – אנו נעדכן את הנוסע מראש על שעת האיסוף ככל שיחול שינוי ביחס לשעות המציינות על גבי שובר ההעברה.

3. רכב ההעברות – אנו עושים מאמצים על מנת לוודא כי רמת התחבורה היבשתית שתסופק לביצוע העברות תהא נאותה, אולם אין באפשרותנו להבטיח כי רכבי ההעברה יהיו ממוזגים, או כי מערכות המיזוג בו תהיינה תקינות או כי הן יופעלו במהלך הנסיעה. הפעלת מערכת המיזוג ואיכותה הינה באחריותו הבלעדית של ספק השירותים המקומי ואינה נתונה לשליטתנו.

4. שירותים נוספים – נציגי ספקי השירותים המקומיים מציעים, על פי רוב, לרכוש סיורי בחירה שונים, המבוצעים על ידם או על ידי ספקי שירותים מקומיים אחרים. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שסיורים אלו אינם כלולים בהזמנה ואינם חלק ממנה, ונרכשים לפי בחירת הנוסע במישרין מן הנציג המקומי. אין לנו כל חלק בסיורי הבחירה ואנו לא נישא באחריות כלשהי לגביהם.

ט. הוראות מיוחדות לעניין טיולים מאורגנים
התנאים המפורטים בסעיף זה להלן יחולו על שירותים הכוללים טיולים מאורגנים:

1. תנאי מוקדם לטיול – טיולים מאורגנים המוצעים במסגרת חבילות תיור המשווקות על ידינו (להלן – "טיול") מותנים במספר מינימאלי של משתתפים. לפיכך, גם אם אושרה הזמנת הנוסע לטיול, אנו נהיה רשאים שלא להוציא את הטיול אל הפועל, ובלבד שנודיע על כך לנוסע לכל הפחות 10 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד יציאת הטיול המתוכנן. במקרה כזה, תוצע לנוסע אפשרות להצטרף לטיול חלופי בתאריך אחר ולחילופין, יוחזר לנוסע התשלום ששולם על ידו, לפי בחירתו, אולם בכל מקרה, הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול הטיול.
ככלל, אלא אם צוין על ידינו אחרת במפורש, ההרשמה לטיולים פתוחה לכל מי שמעונין בכך, ואין קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה להם. איננו מתחייבים כי קבוצת המשתתפים בטיול תהיה בעלת מאפיינים אישיים כלשהם, לרבות גיל או מצב אישי, או כי הנוסע יתאים ליתר חברי קבוצת המשתתפים. טיולים המוצעים לבני "גיל הזהב" מיועדים לבני 60 שנים ומעלה. "טיולי משפחות" עתידים לכלול מספר רב של ילדים, וטיולים לשומרי מסורת, מכילים מסלול המותאם במיוחד להם.

2. הפסקת השתתפות של נוסע – תשומת לב הנוסע לכך כי ניתן להפסיק את השתתפותו בטיול בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המלווה האחראי על הקבוצה או הסוכן המקומי בכל מקרה בו התנהגותו או בריאותו פוגמים במהלך הטיול. במקרה כאמור הנוסע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בשיבתו המוקדמת לארץ ולא יהא זכאי להחזר או לפיצוי כלשהו בגין כך. הנוסע מאשר כי השתתפות בטיול מותנית בציות מלא להוראות המלווה האחראי.

3. מסלולי הטיול – המסלולים המפורטים של הטיול מתארים את האתרים המרכזיים בהם יבקר הנוסע ונועדו לצורך תיאור כללי של הטיול המתוכנן אך הם אינם בהכרח מתארים את סדר הביקורים באתרים ואלו נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים או של מלווה הטיול לפי שיקול דעתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של תערוכות, כנסים, חגים מקומיים, אילוצי מזג האוויר ואירועים מיוחדים יתכנו שינויים במסלול, במיקום ובדרגת המלונות שתיכלל בטיול. אנו נשתדל שלא לפגוע בתכנית המקורית של הטיול אך שינויים כאמור אינם בשליטתנו. לעיתים חלק מהפעילויות ביעד (כגון אתרים מסוימים, מרכזי קניות, מסעדות וכו') יהיו סגורים ולא ניתן יהיה לבקר בהם. אנו לא מתחייבים שניתן יהיה לבקר בכל האתרים או נקודות העניין במהלך הטיול ולא נישא באחריות בשל כך, אלא אם ידענו או היה עלינו לדעת על הדבר ולא עדכנו את הנוסע על כך מראש. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים. בכל מקרה, הנוסע לא יהיה זכאי להחזר או לפיצוי כלשהו במקרה שלא ניתן יהיה לבקר באתר או ביעד מסוים במהלך הטיול.

4. בתי מלון – איננו מתחייבים ללינה במרכזי הערים, או במיקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקול דעת ספקי השירותים המפעילים את הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול. ככל האפשר, הנוסע יקבל את רשימת בתי המלון בהם יתאכסן ימים ספורים לפני יציאת הטיול. אנו מתחייבים רק לדירוג רמת המלון בלבד, בהתאם לתנאי ההזמנה ותוכנית הטיול, אך לא לזהותו, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליף או לשנות את בית המלון המיועד לבית מלון אחר, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת, לרבות בשל שיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת בתי המלון שתוצג עם מסלול הטיול, למעט לעניין דירוג רמת בית המלון המיועד.
כמו כן, תשומת לב הנוסע מופנית לכך שיתכן וגודל הקבוצה יחייב את שיכונה במספר בתי מלון שונים, ובמקרה כזה החלוקה לבתי המלון תהיה אקראית ובכפוף לשיקולי נוחות הפעלת הטיול. מומלץ שלא לערוך תכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על לינה במלון מסוים.

5. מדריך/מלווה הקבוצה – המדריכים או המלווים שלנו הם בעלי מקצוע מנוסים ויסייעו לנוסע בארגון כל הסידורים הקשורים למהלכו התקין של הטיול ולביצוע הטיול לפי התוכנית המקורית, ככל הניתן ותוך התחשבות בצרכים של שאר חברי הקבוצה. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שזמינות המדריכים או המלווים תוגבל לשעות העבודה המקובלות (מקסימום 8 שעות עבודה במהלך היום) והם אינם מחויבים בעבודה בשעות הפנאי. המדריכים או המלווים שלנו משמשים כאנשי הקשר בין הנוסעים לבנינו בזמן הטיול. על הנוסע להישמע להוראותיהם המדויקות. אנו לא נישא באחריות לנזקים הנובעים מהפרה או אי קיום של הוראות של המדריכים או המלווים שלנו.

6. סיורי בחירה – "סיורי בחירה" הינם סיורים אופציונאליים המוצעים לנוסעים ישירות על ידי המדריך או המלווה כתוספת על הטיול שהזמין הנוסע מ- WTC והם כפופים להסכמה נפרדת בין הנוסע לבין המדריך או המלווה. מובהר, כי סיורים אלה אינם מהווים חלק מהשירותים, הם אינם ניתנים לנוסע על ידי WTC ו- WTC אינה אחראית באופן כלשהו להשתתפות הנוסע בסיורים, לרבות לא ביחס לטיב הסיור, למחירו, למידת התאמתו ומסוכנותו לנוסע ו/או לאיכות ההדרכה. אין חובה להשתתף בסיורי הבחירה והדבר נתון לשיקול דעתו המוחלט של הנוסע ואי ההשתתפות בהם אינה פוגעת או מפריעה לנוסע בדרך כלשהי להשתתף בתוכנית המתוכננת של הטיול.

7. מניין ימי הטיול - במניין ימי הטיול נמנים מספר הלילות הכלולים, ולא מספר הימים, שבהתאם למועדי הטיסות עשויים להיות חלקיים וללא פעילות כלשהי במסגרת הטיול. ביצוע הטיול בפועל כפוף לזמני הטיסות, ובמידה של שינוי בהם שיקצר את זמן הטיול לא יזוכה הנוסע בגין כל פעילות או סיור שלא יצאו אל הפועל בשל שינוי במועדי הטיסות, למעט דמי כניסה לאתרים אשר לא שולמו מראש. במידה שתדחה שעת הטיסה חזור באופן שיחייב שהייה של לילה נוסף במדינת היעד, יהיה הנוסע זכאי להטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה בלבד וזאת ממי ששימש כמפעיל ו/או כמארגן של הטיסה.

8. תחבורה יבשתית - התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום. ככלל, אנו עושים מאמצים על מנת לוודא כי רמת התחבורה היבשתית שתסופק בטיולים תהא נאותה, אולם אין באפשרותנו להבטיח כי כלי התחבורה בהם ייעשה שימוש יהיו ממוזגים, או כי מערכות המיזוג בהם תהיינה תקינות או כי הן יופעלו במהלך הנסיעה. הפעלת מערכת המיזוג ואיכותה הינה באחריותו הבלעדית של ספק השירותים המקומי ואינה נתונה לשליטתנו. סדר הישיבה באוטובוס נעשה לפי רצונם החופשי של המשתתפים בטיול, ולא נוכל להתחייב לסדרי ישיבה מסוימים. התחבורה היבשתית נעשית בכפוף לתקנות התעבורה והבטיחות בכל מדינה ומדינה, לרבות חובתו של הנהג במדינות מסוימות לבצע הפסקות יזומות בנסיעות ארוכות מטעמי בטיחות, ולסיים את יום הטיול בכפוף למגבלות שעות הנהיגה. מסיבה זו, איננו מתחייבים שהנהג יסכים לשרת את הנוסעים בפעילויות שאינן כלולות בתוכנית הטיול, גם תמורת תשלום נוסף. חריגה מתכנית הטיול עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף לנהג האוטובוס או לספק השירותים המפעיל את התחבורה היבשתית.

9. הוראות נוספות –
א. על נוסע, הבוחר להגיע או לחזור ממדינת היעד בעצמו, שלא באמצעות הטיסות הכלולות בטיול, להסדיר ולממן בעצמו את סידורי התחבורה משדה התעופה במדינת היעד אל קבוצת המשתתפים בטיול ובחזרה.
ב. הנוסע אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
ג. אנו נעביר לנותני השירותים השונים הכלולים בטיול כל בקשה מיוחדת של הנוסע, אולם איננו מתחייבים בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית מצד הנוסע מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה על ידינו לאחר קבלת אישור ספקי השירותים השונים, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכי ההזמנה.

י. הוראות מיוחדות לעניין טיסות
הכללים המפורטים בסעיף זה להלן יחולו במקרה בו יבקש הנוסע ו/או סוכן הנסיעות להזמין באמצעותנו טיסות:

1. רישום מוקדם לטיסה ('צ'ק-אין' מוקדם) – ייתכנו מקרים בהם יידרש הנוסע לבצע 'צ'ק-אין' מוקדם באתר האינטרנט של המפעיל ובמקרה הצורך אנו נדאג לעדכן את הנוסע על כך. במידה והנוסע לא יבצע 'צ'ק-אין' מוקדם במקרים בהם הדבר נדרש, הנוסע עלול להידרש בתשלום נוסף בגין ביצוע 'צ'ק-אין' בשדה התעופה בהתאם לנהלי המפעיל בעניין זה. 'WTC' אינה אחראית לכל תשלום אותו יידרש הנוסע לשלם למפעיל בקשר עם האמור בסעיף זה ועל הנוסע לוודא בעצמו את האם הוא נדרש לבצע 'צ'ק-אין' מוקדם או שלא.

2. אחריות לכבודה – הכבודה הינה באחריותו הבלעדית של המוביל ו/או נציגו אשר מספק עבורו את שירותי הקרקע השונים בשדות התעופה. הטיפול בכבודה ובמטען שלא הגיעו ו/או ניזוקו אינם באחריותנו. על ההובלה האוירית של הנוסע וכבודתו תחול אמנת ורשה, אמנת מונטריאול וכן חוק שירותי תעופה, לפי הענין. אמנות אלה מסדירות - ובמרבית המקרים מגבילות - את אחריותו של המוביל במקרה מוות או חבלה גופנית וכן במקרים של אבדן או נזק לכבודה.

3. זהות המוביל בטיסות שכר - תשומת לב הנוסע מופנית לכך שטיסות שכר כוללות התחייבות מטעם המארגן להוביל את הנוסע במועד הנקוב, והן אינן כוללות התחייבות לזהות המוביל שיבצע את הטיסה. למארגן הטיסה ולמוביל הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע את הטיסה, בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספק השירות (המוביל או המארגן של הטיסה) בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול ההזמנה.

4. מעקב אחר שינויים – פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, אלא אם נמסרה על ידינו לנוסע הודעה בדבר שינוי פרטי הטיסה. פרטי הטיסות אינם סופיים ועלולים להשתנות. על הנוסע להתעדכן באופן שוטף בפרטי הטיסות ישירות אל מול המוביל (לכל היותר 24 שעות לפני מועד הטיסה המיועד), באמצעות פניה לרשות שדות התעופה או באמצעותנו. למעט במקרה שהדין מאפשר זאת, אין בשינויים כאמור, לכשעצמם, כדי לזכות את הנוסע בביטול ההזמנה.

5. התייצבות לטיסה - מובילים שונים דורשים מן הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן בטיסות בינלאומיות. תשומת לב הנוסע מופנית לכך, כי הליך הבידוק והביטחון הכרוך אינם מבוצעים על ידינו ומשכך אין לנו כל שליטה עליהם או יכולת להשפיע עליהם. יובהר למען הסר ספק, כי אנו לא נישא באחריות לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחור בהתייצבות לטיסה. על הנוסע לוודא ישירות מול אתר האינטרנט של נתב"ג בכתובת : www.iaa.gov.il באשר לשעת ההמראה מהארץ ובחזרה אליה.

6. עדכונים - באחריות הנוסע למסור לנו פרטי התקשרות באמצעותם ניתן ליצור איתו קשר (לרבות קוד גישה לצורך סינון שיחות טלפון בחו"ל במידה וקיים) .על הנוסע לוודא שפרטי ההתקשרות שיימסרו לנו בעת ביצוע ההזמנה יהיו בתוקף בכל עת לאחר ביצוע ההזמנה ועד למועד סיום השירותים, כדי לאפשר לנו למסור לנוסע הודעות ועדכונים לעניין מידע מהותי הקשור בשירותים.

7. שינוי שם בכרטיס – לאחר ביצוע ההזמנה ו/או הכרטוס לא ניתן יהיה לערוך שינויים בפרטי הכרטיס, לרבות שמות הנוסעים המופיעים על גבי הכרטיס. במקרים בהם יתאפשר לערוך שינוי בפרטי הכרטיס שינוי זה יהא כרוך בתשלום 'דמי שינוי' ו/או בתוספת תשלום בגין הנפקת כרטיס חדש בסכומים משתנים כפי שיחולו מעת לעת. דמי השינוי ו/או התוספת כאמור יחולו על הנוסע בלבד.

8. בקשות מיוחדות – אנו נעביר למוביל, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת מצד הנוסע, אולם איננו מתחייבים כי המוביל האוירי ימלא את הבקשה, אלא אם הבקשה הוגדרה על ידי הנוסע מלכתחילה כבקשה מהותית מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.

9. העלאת כבודה לטיסה – אלא אם צוין במפורש אחרת בכרטיס הטיסה (שאז יחול האמור בכרטיס הטיסה), ככלל, כל נוסע יהיה רשאי לשלוח בבטן המטוס פיסת כבודה אחת במשקל 20 ק"ג לכל היותר ולהעלות עימו לטיסה פיסת כבודת יד אחת במשקל 5 ק"ג לכל היותר. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שחריגה מן המכסה האמורה עלולה להוביל לסירוב של המוביל האווירי להעמיס את הכבודה, או לחיוב בגין משקל יתר לפי החלטת המוביל האווירי.

10. ארוחות – על פי רוב, הזמנת כרטיסי טיסה אינה כוללת במחיר הכרטיס מזון ומשקאות. במרבית הטיסות יוכל הנוסע, על פי בחירתו, לרכוש מזון ומשקאות בתמורה לתשלום נוסף. אין לנו יכולת להבטיח שיהיה בטיסה אוכל מסוג מסוים, לרבות כשר או צמחוני.

11. מקומות ישיבה – אין לנו היכולת להבטיח לנוסע מקומות ישיבה מסוימים, אלא אם התקבל אישור המוביל לכך והדבר צויין במפורש בהזמנה. ברוב חברות השכר ניתן לבצע 'צ'ק-אין' מוקדם ובמסגרתו לבחור את מקומות הישיבה, על בסיס מקום פנוי ובכפוף למדיניות המוביל ותנאיו, לעיתים בתוספת תשלום.

12. הטסת קטינים ללא ליווי – תשומת לב הנוסע מופנית לכך שבהתאם לאמנות הבינלאומיות, חל איסור על יציאת קטינים לחו"ל שלא בלוויית הוריהם או אפוטרופסיהם החוקיים אלא אם צוידו הקטינים באישור נוטריוני מטעמם המתיר זאת. בכל מקרה, הטסת קטינים באמצעות מי שאינו הורה או אפוטרופוס חוקי כאמור נתונה לאישור המוביל, בכפוף לתנאים שיקבעו על ידו ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף. באחריות הנוסע לדאוג לבירור דרישות המוביל בעניין זה, לרבות באמצעות WTC על ידי הגשה של בקשה מיוחדת. יובהר, כי WTC אינה מבצעת הצלבה של השמות ו/או הגילאים ו/או הקרבה המשפחתית של הנוסעים ואם לא תוגש לנו בקשה מיוחדת בעניין זה לא נדע שקיים צורך בבירור העניין אל מול המוביל.

13. נשים בהיריון – לפי דרישת המובילים השונים, נשים בהריון חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג, בשפה האנגלית, המעיד על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתו להשתתפות הנוסעת ההרה בטיסה. בנוסף, נוסעת בהריון עשויה להידרש לחתום על כתב שיחרור מאחריות בנוסח המקובל אצל המוביל וזאת כתנאי לעלייתה לטיסה. דע, כי עשויים להיות הבדלים בדרישות כל מוביל, לרבות ביחס לוותק ההריון (בשבועות) המותר בטיסה וכן דרישות רלוונטיות לכל וותק המותר בטיסה. בהתאם, אנו ממליצים לנשים הרות להתעדכן מראש בדרישות המוביל הרלוונטי. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בטיסה. אנו גם ממליצים לנשים הרות להצטייד בפוליסת ביטוח מתאימה. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אשה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור. אנו לא נישא באחריות לכל נזק שייגרם לנוסעת ההרה ו/או לנלווים אליה בשל כך ובכל מקרה הנוסעת ההרה והנלווים אליה לא יהיו זכאים לכל פיצוי עקב כל נזק או אי נוחות שייגרמו להם בשל כך.

14. תנאי חוזה כרטיס הטיסה – בנוסף לכללים המפורטים לעיל, יחולו על הנוסע התנאים הקבועים בכרטיס הטיסה. יובהר, כי כרטיס הטיסה והתנאים הנלווים לו מהווה חוזה בין הנוסע לבין המוביל ואנו לא מהווים צד לחוזה זה ולפיכך, איננו נושאים באחריות בכל הקשור והנוגע לחוזה זה.

יא. מדיניות ביטול
בפרק זה יפורטו התנאים בהם ניתן לבטל הזמנת שירותים מאיתנו.

1. ביטול עסקת מכר מרחוק
א. בסעיף יא.1. זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן"):
- "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00;
- "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
- "צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לענין תנאים אלה תהיה WTC ה"עוסק";
- "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
ב. בעסקת מכר מרחוק, בהתאם לסעיפים 14(ג)(ג)(2) ו- 14(ג)(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, יהיה נוסע שהוא צרכן רשאי לבטל בכתב את ההזמנה, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה (כאמור בסעיף 14(ג)(ב) לחוק הגנת הצרכן), לפי המאוחר; ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ג. בהתאם לסעיף 14ג.1(ג) לחוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם נוסע שהינו צרכן ובעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הנוסע לבטל את ההזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה (כאמור בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן), לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
ביקש נוסע כאמור, שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן ג. לעיל, אנו נהיה רשאים לדרוש מהנוסע להציג לנו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא נדרוש מהנוסע הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הנוסע יהא רשאי להציע לפינו את אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או לשלוח לנו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות הביטול הקבועות בסעיף זה לעיל ולא לגרוע מהן.
ד. בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן, במקרה של ביטול כאמור לעיל – אנו נחזיר לנוסע שהינו צרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידו עד לאותה העת, נבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא נגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. תשומת לב הנוסע לכך שדמי הביטול כאמור מחושבים לכל נוסע בנפרד;
ה. למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל הינו לצורכי נוחות הנוסע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק הגנת הצרכן. אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן ובכל מקרה של סתירה בין הוראות אלה לבין הוראות החוק – הוראות החוק יגברו.

2. ביטול הזמנת שירותים בכל מקרה אחר
על הזמנות שלא חלות עליהן הוראות ס"ק 1. לעיל, יחולו, בכפוף להוראות כל דין, דמי ביטול כמפורט להלן:
חבילות נופש בטיסות שכר או בטיסות סדירות, טיסות שכר או טיסות סדירות בהתחייבות (למעט חבילות נופש ליציאה בחודשים יולי ואוגוסט ובחגים פסח, שבועות, ראש השנה וסוכות):
מביצוע ההזמנה ועד 31 יום לפני הטיסה - 100€ לאדם
15-30 יום לפני הטיסה – 40%
8-14 יום לפני הטיסה – 75%
0-7 יום ומטה לפני הטיסה –  100% דמי ביטול מלאים

הערות: טיסות סדירות בהתחייבות משמען טיסות סדירות לגביהן קיימת התחייבות מצד WTC שלא לבטל את הטיסה.

חבילות נופש בטיסות שכר או בטיסות סדירות, טיסות שכר או טיסות סדירות בהתחייבות ליציאה בחודשים יולי ואוגוסט ובחגים פסח, שבועות, ראש השנה וסוכות):
מביצוע ההזמנה ועד 61 יום לפני הטיסה – 100€ לאדם
45-60 יום לפני הטיסה – 25%
31-44 יום לפני הטיסה – 50%
0-30 יום לפני הטיסה – 100% דמי ביטול מלאים

מלונות בלבד:
לפי תנאי ההזמנה של המלון אשר יימסרו בעת ביצוע ההזמנה.
במקרים של הזמנה חריגה כמו מלונות יוקרה או וילות ו/או במבצעי רישום מוקדם לחדרים מפוארים, יתכנו דמי ביטול או שינוי ו/או תנאי תשלום גבוהים מהרגיל. תנאים מיוחדים אלו יימסרו לנוסע בעת ביצוע ההזמנה.

טיולים מאורגנים:
מביצוע ההזמנה ועד 45 יום לפני הטיסה – 20%
30-44 יום לפני הטיסה – 50%
16-29 יום לפני הטיסה – 70%
0-15 יום לפני הטיסה – 100%
הערות: לביצוע הזמנה של קבוצה סגורה/פרטית, דמי ביטול ותנאי הביטול יהיו לפי חוזה ספציפי כפי שיימסר לנוסע בעת ביצוע ההזמנה.

טיסות סדירות (שלא בהתחייבות):
תנאי ביטול/שינוי של כרטיס הטיסה יהיו בהתאם לתנאי המוביל (חברת התעופה), שימסרו לנוסע בסמוך לביצוע ההזמנה.
הערות: בדרך כלל התעריפים הזולים, לא ניתנים לשינוי ודמי הביטול יהיו מלאים מרגע ביצוע הכרטוס.

3. אופן מסירת הודעת ביטול
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בקשה לביטול הזמנה חובה להעביר בכתב (לרבות באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני). לא יהיה תוקף לבקשות ביטול כלשהן אשר תימסרנה בעל פה.
לצורך זירוז ויעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, יש להעבירה לפקס': 03-6243434 או למייל: cxl@wtc.co.il info@wtc.co.il ,(רצוי לשלוח לשני המיילים במקביל) ולוודא את קבלת הבקשה בטלפון מספר: 03-5656333, בשעות פעילות המשרד. כמו כן מומלץ לציין על גבי הפקס' ו/או במייל, את מספר הטלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגי WTC.
מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת לנוסע להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין.

יב. אחריות
אנו משמשים כגורם מקשר בין הנוסע לבין ספקי השירותים בכל הקשור לשירותים. אנו נזמין בעבור הנוסע את השירותים מאת ספקי השירותים בהתאם לפרטי ההזמנה, נמסור להם כל מידע רלוונטי הדרוש לצורך ביצועה של ההזמנה וכן נדאג למסור לך מידע מדויק כפי הידוע לנו אודות השירותים אותם הזמנת; ואולם אנו לא נישא באחריות לשיבושים ו/או לתקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינם בשליטתנו, אלא אם ידענו או היה עלינו לדעת מראש על תקלות או שיבושים כאמור, לרבות לעניין אי מילויין של בקשות מיוחדות שיימסרו לנו על ידי הנוסע , והכל – אלא אם אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלנו.

תשומת לב הנוסע מופנית לכך שאין בהסכם שביננו כדי למנוע מהנוסע לפנות לערכאות שיפוטיות מתאימות ולתבוע את ספקי השירותים, כולם או חלקם, בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם ספקי השירותים אגב אספקת שירותיהם. לצד האמור לעיל מופנית תשומת ליבו של המציע לכך שאחריות בנושא הובלה אווירית מוסדרת באמנות שונות לרבות אמנת ורשה ואמנת מונטריאול וכן חוק שירותי תעופה, לפי הענין.

יג. שונות
הסכמות הצדדים - בעצם עריכת ההזמנה עבור הנוסע ו/או הרשמתו לחופשה או מתן שירותים מביע הנוסע את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות המפורטים לעיל, אשר מהווים תנאי להזמנתו ולהשתתפותו בשירותים המוזמנים וכן מביע את סמכותו להסכים להם ואת הסכמתו להם גם בשם כל הנלווים לו שעבורם ביצע את ההזמנה הנ"ל או הזמנה נוספת. לא תתקבל כל טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים המופיעים בפרסום שלנו, בה מפורסם המוצר שנרכש על ידי הנוסע ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע, קודם עריכת הזמנתו. אנו לא נישא באחריות לכל מידע או פרסום שאינו מופיע בפרסומים רשמיים מטעמנו ו/או בתנאים אלה, ובכלל זה לא נישא באחריות לכל הצהרה ו/או התחייבות ו/או הבטחה, במפורש או במשתמע, של סוכן הנסיעות ו/או של מי מטעמו, ולא תתקבל כנגדנו כל טענה מטעם סוכן נסיעות, אשר לא העביר לנוסע תנאים כלליים אלה.

התיישנות - מוסכם בזאת על דעת הנוסע, כי בחלוף שנתיים מיום חזרתו ארצה, לא יהיה זכאי להגיש כנגד המארגנים כל תביעה שהיא, בין על פי התקשרותו החוזית עם המארגנים ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים ימים בלבד וזאת בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות התשי"ח- 1958.

שיפוט - מקום השיפוט לבירור כל סכסוך או מחלוקת ככל שיתגלעו בינינו או הנובעים מתנאים אלה יהיה בבית המשפט שלו הסמכות העניינית במחוז תל-אביב - יפו בלבד, לו תוקנה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לברר כל סכסוך או מחלוקת כאמור.
שירות לקוחות – בכל מקרה של תקלה או תלונה, הנוסע מתבקש לפנות אל WTC בזמן אמת, במוקד הפועל 24/7 (למעט יום כיפור).
במקרה של בעיה בחו"ל אשר קשורה לשירותים שהוזמנו דרכנו, מתבקשים הנוסעים ליידע אותנו מיידית במוקד החירום : 972-3-5656333+ על מנת שנוכל לסייע מיידית, ולציין שמות הנוסעים, פירוט הבעיה, מספר טלפון ליצירת קשר מיידי כולל קוד גישה, שם המלון, מספר חדר. בשעות הערב, בסופי שבוע ובימי חג פועל במספר הנ"ל מוקד חירום.
אם לא תביא לידיעתנו כל בעיה המתעוררת בעת שהותך בחו"ל, באופן מיידי, לא נוכל לסייע בפתרונה בזמן אמת.

טיפול בתלונות:
ככל שיש לנוסע תלונה, הוא מתבקש להעבירה אלינו, ישירות או באמצעות סוכן הנסיעות, בצורה מסודרת ובליווי כל המסמכים הרלוונטיים לצורך הבהרת והוכחת התלונה.
את התלונה יש לשלוח לכתובת דוא"ל info@wtc.co.il או בדואר עבור המרכז לתיירות בינלאומית, רחוב המרד 29, תל אביב, מיקוד 6812511. יש לאשר את קבלת התלונה בטלפון מספר: 03-5656333, בשעות פעילות המשרד. אין בקבלת הפניה ע"י המארגן משום הודאתו לאמור בה.

על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל ספקי השירותים, במישרין או באמצעותנו, בהקדם האפשרי לאחר תום אספקת השירותים. אנו נעביר לספקי השירותים השונים את תלונת הנוסע וכן נעביר לנוסע כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין באפשרותנו לשלוט או להשפיע על זמני התגובה והמענה של הספקים השונים ואיננו נושאים באחריות להם.